Provincie Utrecht wil inzet biomassa beperken


<p>Foto ter illustratie.</p>

Foto ter illustratie.

(Foto: )

Provincie Utrecht wil inzet biomassa beperken

Regio - De provincie Utrecht wil de grootschalige inzet van biomassa voor energie op langere termijn minimaliseren. Alleen als er geen alternatieve duurzame energiebron beschikbaar is voor het voldoen aan de warmtevraag, vindt het college van Gedeputeerde Staten gebruik van biomassa toegestaan.

Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) voor om een aantal randvoorwaarden op te nemen in de Omgevingsvisie en -verordening.

Mede op verzoek van Provinciale Staten heeft het college van GS onderzoek laten doen naar de vraag of en welke rol biomassa moet spelen bij de energietransitie. Er is onder meer gekeken naar de CO2-uitstoot, gerekend over de hele keten en naar de uitstoot van fijnstof.

Alle hernieuwbare energiebronnen nodig
Om aan alle afspraken in het Klimaatakkoord te voldoen zijn alle hernieuwbare energiebronnen nodig. Voor de korte termijn ook bio-energie, op voorwaarde dat deze duurzaam is, stelt de provincie. In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale energiegebruik in de provincie Utrecht. 70 procent daarvan bestond uit bio-energie, staat in het onderzoek dat door Royal HaskoningDHV is gedaan. De verwachting is dat op langere termijn biomassa steeds minder nodig is als energiebron.

Randvoorwaarden voor beter gebruik biomassa
GS stellen PS voor om naar aanleiding van het onderzoek een aantal randvoorwaarden op te nemen in het provinciale omgevingsbeleid om te kunnen sturen op een beter gebruik van biomassa. Deze randvoorwaarden van de provincie komen bovenop de huidige landelijke wet- en regelgeving. Zo wil de provincie dat alleen laagwaardige biomassa gebruikt wordt zoals snoeiafval, die niet inzetbaar is als grondstof voor hoogwaardiger toepassingen. Daarnaast wil de provincie dat alleen biomassa gebruikt wordt om warmte te produceren als er geen duurzaam alternatief beschikbaar is.

Minder CO2
Een andere randvoorwaarde is dat alleen biomassa wordt gebruikt waarbij meer dan 80 procent minder CO2 wordt uitgestoten in de hele keten – in vergelijking met ‘grijze’ (niet-duurzaam geproduceerde) energie. Denk daarbij aan natte biomassa (mest, maaisel, GFT, slib) voor de productie van biogas of groen gas. En aan verse houtachtige biomassa zoals snoeiafval voor de productie van warmte in stadsverwarming en in de industrie. Hiermee wordt biomassa uit niet-duurzame bron of vanuit het (verre) buitenland geweerd, aldus de provincie.

Controle en handhaving op kwaliteit en emissies
Er moet controle zijn op de kwaliteit van de gebruikte biomassa en op de emissies van de biomassa-installaties. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) krijgt opdracht daar streng op toe te zien en te handhaven.
"Waar sprake is van emissies naar lucht, sluiten we aan bij de gemaakte afspraken over emissiebeperkingen in het landelijke Schone Lucht Akkoord dat de provincie op 13 januari ondertekende."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden