Nieuw parkeerbeleid Woerden stap dichterbij uitvoering


Foto: Google Streetview

Nieuw parkeerbeleid Woerden stap dichterbij uitvoering

Woerden - Nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad en omliggende wijken moet Woerden leefbaar, veilig en bereikbaar houden. In het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid wordt invulling gegeven aan de parkeervisie, stijgen de tarieven op straat, blijven de tarieven voor parkeergarages gelijk en gaat betaald parkeren gelden vanaf 10.00 uur in plaats van 9.00 uur.

'Samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties is gewerkt aan een advies. Woerden wil een toegankelijke en gastvrije gemeente zijn. Met dit voorstel van het college aan de raad zetten we de eerste stap naar de vaststelling van dit beleid,' laat de gemeente weten.

Parkeervisie
De gemeenteraad stelde begin 2020 de parkeervisie vast. Daaruit bleek dat de raad het belangrijk vindt dat er samengewerkt wordt met een klankbordgroep. Met daarin inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Na de algemene informatievond van 17 juni 2020 is dan ook een Werkgroep Centrum opgericht (binnenstad) en een Klankbordgroep Schilwijken. Het advies en de uitgangspunten van deze werkgroepen zijn gebruikt voor de invulling van het nieuwe parkeerbeleid.

Inspraak
Wethouder Arjan Noorthoek is blij met hoe de inspraak is geregeld: “Het parkeerbeleid is tot stand gekomen na goede participatie. Met als doel de binnenstad aantrekkelijk te houden voor ondernemers, consumenten en bewoners. Die participatie houden we ook vast in de uitvoeringsfase. Dat is een goede zaak.”

Doelstellingen parkeerbeleid
De werkgroepen willen de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid over meerdere jaren tot uitvoering brengen. Daarom hebben zij een aantal doelstellingen opgesteld, te weten:

Het gebied binnen de centrumring aanwijzen als autoluw ‘kerngebied’; De parkeergarages primair beschikbaar stellen voor bezoekers van winkels en horeca; Woonstraten uitsluitend beschikbaar stellen aan bewoners en haar bezoek; Het middel ‘parkeerregulering’ kunnen inzetten op locaties waar de parkeerdruk hoog is; Het inrichten van mobiliteitshubs en goede fietsparkeervoorzieningen mogelijk maken; Gemeente op te laten treden als gebiedsregisseur mobiliteit en zoeken naar mogelijkheden voor een parkeervoorziening net buiten de binnenstad, gedacht wordt aan het stationsgebied.

Hoe gaan we dat bereiken?
Dit moet bereikt worden door het parkeren te concentreren in parkeergarages waardoor het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte op termijn kan worden beperkt. De resterende parkeerplaatsen worden dan primair aangewezen voor laad- en loszones, gehandicaptenparkeerplaatsen en deelmobiliteit.

Vervolgproces
Het nieuwe beleid vraagt nog veel uitwerking. Daarom stelt het college voor om na de vaststelling door de raad het parkeerbeleid per wijk rondom het centrum uit te werken. 'Hiervoor doorlopen we dan eenzelfde traject als in de binnenstad. Dus we houden een algemene informatieavond (per wijk) en we stellen een klankbordgroep in. Gezien de huidige parkeerproblematiek wordt voorgesteld dat we dit jaar starten met de Stationsomgeving en daarna met het Bloemenkwartier.'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden