Foto:

Parkeertarieven binnenstad Woerden per 3 mei bekend

WOERDEN - Samen met inwoners en ondernemers heeft gemeente Woerden een nieuw parkeerbeleid voor de stad ontwikkeld. De plannen en maatregelen moeten bijdragen aan een toegankelijke en gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad. Een uitwerking is dat er vanaf 3 mei as. nieuwe parkeertarieven gelden in de binnenstad. 

De belangrijkste veranderingen per 3 mei 2021 zijn:

Voor bezoekers aan de binnenstad gaat betaald parkeren op straat pas om 10.00 uur ‘s ochtends in.

Verder blijft het (lang)parkeren in de parkeergarage het voordeligst. Men betaalt hier maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 18.30 uur € 0,20 per 6 minuten (dagkaart € 16.-). Maandag t/m donderdag tussen 18.30 en 0.00 uur betaalt men € 0,10 per 6 minuten.

Parkeren in de garage is gratis op vrijdagavond en zaterdagavond tussen 18.30 tot 0.00 uur, en op zondag. Ook ’s nachts van 0.00 tot 8.00 uur is de garage gratis.

Er geldt voortaan een maximale parkeerduur van 30 minuten in de Rijnstraat en de Nieuwstraat.

Voor de overige straten in het centrum, inclusief de Wagenstraat, geldt een maximale parkeerduur van 120 minuten.

U betaalt in het centrum (hart binnenring-Achterstraat-binnenring) tussen 10.00 en 18.30 uur voortaan € 0,25 per 6 minuten (uitgezonderd zondag). In de parkeergarage is parkeren dus goedkoper.

Parkeren in de woonstraten (buiten het centrum) is tussen 10.00 en 22.00 uur uitsluitend mogelijk met een bewonersvergunning, bezoekersregeling of een dagkaart à € 20,-.


De nieuwe parkeertarieven moeten eraan bijdragen dat de juiste doelgroep op de juiste parkeerplaats kan parkeren. Daarom wordt bijvoorbeeld het parkeren in bewonersgebieden voor andere parkeerders dan de bewoners en hun bezoekers ontmoedigd. Op termijn wijzigen ook de voorwaarden voor de vergunning. Hierover volgt te zijner tijd bericht.

Participatie
De nieuwe parkeertarieven zijn een uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld op 18 februari jl. Bij het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid was participatie het sleutelwoord. Een werkgroep Binnenstad en een klankbordgroep Schilwijken werden ingesteld om adviezen uit te brengen. Op 3 juni 2020 zijn alle bewoners van de binnenstad middels een brief uitgenodigd voor het bijwonen van een online informatiebijeenkomst. Die vond plaats op 17 juni 2020 en is door ruim 120 mensen bijgewoond. Hierbij zijn deelnemers opgeroepen een vragenlijst in te vullen, waarin men knelpunten en kansen kon aangeven. Tevens kon men zich opgeven voor de werkgroep Binnenstad. De vragenlijst is ook gedeeld op de verschillende sociale media van de gemeente.


 Werkgroep Binnenstad

Voor de werkgroep Binnenstad zijn bewoners en ondernemers geselecteerd die samen het gehele binnenstadgebied vertegenwoordigden. Ook zijn er twee bewoners uit de schilwijken aangeschoven om de samenhang te bewaken, want aanpassingen in het centrum hebben direct effect op de schilwijken en andersom. De werkgroep heeft in vier zeer intensieve avonden een advies opgesteld voor het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies is met een enkele uitzondering in volledige consensus door de werkgroep uitgebracht. Het advies is in z’n geheel overgenomen in het nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente Woerden.


 Schilwijken

Het nieuwe parkeerbeleid richt zich niet meer alleen op de binnenstad, maar ook op de wijken daaromheen. Voor de klankbordgroep Schilwijken zijn bewoners en ondernemers geselecteerd die de diverse schilwijken vertegenwoordigden. Deze klankbordgroep heeft een advies uitgebracht over de uitgangspunten van het parkeerbeleid voor de schilwijken: de wijken om de binnenstad heen. Voor de schilwijken verandert er in de praktijk nu nog niets. De uitgangspunten worden nader uitgewerkt in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. De raad heeft wel al besloten de uitwerking te starten bij het Stationsgebied en vervolgens het Bloemenkwartier.


 Gemeenteraad

Het concept parkeerbeleid is besproken met de vestingraad, het BIZ stadshart en alle aanwezigen bij de eerste informatieavond hebben een uitnodiging gehad voor een tweede informatieronde. Ook deze ronde werd door veel mensen bijgewoond. Uiteindelijk is het parkeerbeleid inclusief de nieuwe tarieven door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad het parkeerbeleid inclusief tarieven vastgesteld. Daarbij is de toezegging gedaan om een jaar na invoering een evaluatie uit te voeren. Het college heeft op 23 maart 2021 het aanwijzingsbesluit en de algemene voorwaarden voor de parkeergarage vastgesteld.


Uitdagingen
Het opstellen van een nieuw parkeerbeleid voor Woerden was hard nodig. Het bestaande parkeerbeleid had geen duidelijk kader, weinig relatie met de nota parkeernormen, de binnenstadvisie of de verkeersvisie en voldeed niet meer aan de tijd van nu. Het mooie historische karakter van de binnenstad brengt steeds vaker uitdagingen met zich mee. De hoeveelheid openbare ruimte in Woerden is beperkt. We willen er meer kwaliteit: meer groen, meer ruimte voor trottoirs en voor kinderen om veilig te spelen. Dat vraagt om na te denken over én regie te voeren op het gebruik van de beschikbare ruimte, en een goed evenwicht te vinden tussen verschillende functies, belangen en wensen. Eén van die functies is parkeren. Het nieuwe parkeerbeleid draagt bij aan enerzijds een toegankelijke en gastvrije gemeente en anderzijds aan een stad die leefbaar, veilig en bereikbaar blijft.


Website
Op woerden.nl/parkeerbeleid vindt u de nieuwe tijden, maximale parkeerduur en tarieven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden