Toespraak Nieuwjaarsreceptie door burgemeester Molkenboer

Keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen

Beste aanwezigen,

Over wat geweest is valt altijd veel te zeggen. Over wat komen gaat is een stuk lastiger. Niettemin denk ik dat 2018 voor Woerden een jaar met impact gaat worden. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden en dat vraagt om een krachtig en stabiel bestuur dat keuzes maakt en verantwoordelijkheid wil nemen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wil ik niet te veel terugkijken op de afgelopen 4 jaar, maar iedereen zal het met mij eens zijn dat het politiek een ingewikkelde periode was. Dat gold specifiek voor het afgelopen jaar met helaas weer een vertrekkende wethouder. Niet goed voor het aanzien van de politiek en het bestuur van Woerden. Met elkaar moeten we daar lering uit trekken.

Blikken we kort terug op de resultaten van 2017 dan heeft Woerden met succes een nieuw afvalinzamelsysteem ingevoerd waardoor aanzienlijk meer afval wordt gescheiden. Ook zijn we op weg naar een klimaatneutraal Woerden met als basis het actieplan "duurzame samenleving. Een plan dat o.a. gaat over collectieve aankoop zonnepanelen, watervriendelijke tuinen, een aardgasvrij Schilderskwartier en als het even kan aardgasvrije nieuwbouw. Er ligt een belangrijke basis om te komen tot meer woningbouw in alle woonkernen met oog voor meer sociale huur en koop. Er is overeenstemming met voetbalvereniging Kamerik, en de scholenbouw Kamerik is gestart. Door veel mensen is lang en intensief gewerkt aan de verkeersvisie met een resultaat, dat de goedkeuring van de gehele gemeenteraad kreeg. Woerden inclusief is van start gegaan en er is een nieuwe website Woerden Wijzer, om iedereen nog beter de weg te wijzen in het sociaal domein. Onze Woerdense Koeiemart is cultureel erfgoed geworden en we hebben ons eigen Kaaspakhuis waar alles op gebied van kaas samenkomt: leren, kijken, proeven en een infopunt voor toeristen. Er is voorts succesvol regionaal samengewerkt zowel binnen de U10 als binnen het Groene Hart met Alphen en Gouda. En niet in de laatste plaats, het Gildepoortje is weer terug in het straatbeeld van Woerden. Met nogmaals dank aan de volhouders, de raadsleden Jaap van der Does en Johan Arentshorst.

Ingrijpend was de fusie van ons eigen Hofpoort met het Sint Antonius Ziekenhuis. Het beddehuis verdween en Woerden heeft nu alleen nog maar een polikliniek. Mede als gevolg hiervan zijn ook de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost per 1 januari gesloten. Een besluit waarbij we als gemeente niet zijn betrokken, maar waarvan we wel iets vinden: een slechte zaak voor onze inwoners. Een besluit, waardoor zorg minder goed bereikbaar is voor de mensen waarvoor de zorg bedoeld is. Al onze inspanningen zijn er dan ook op gericht om in Woerden weer een huisartsenvoorziening in de avonden en op het weekend te realiseren. Daar zijn we in 2017 mee gestart en daar gaan we in 2018 mee verder. Gelukkig is de hele raad het daar over eens! In 2017 is ook de renovatie van ons gemeentehuis van start gegaan. Heel verdrietig was het ongeval bij de sloop waarbij Jaap Veth van Lek Sloopwerken is omgekomen. Een gebeurtenis die voor altijd verbonden zal blijven aan de renovatie van ons nieuwe stadhuis en waar we nog vaak aan terugdenken. Ook kregen we te maken met een forse financiële tegenvaller als gevolg van extra werkzaamheden. Hoewel het nu nog een beetje kamperen is op de Bleek 10 kijken we uit naar eind 2018 wanneer ons nieuwe gemeentehuis klaar zal zijn.

En wat brengt 2018 nog meer? Allereerst de gemeenteraadsverkiezingen. Naast de huidige 8 partijen in onze raad zal voor het eerst de SP als 9e partij mee gaan doen. De nieuwe raad moet belangrijke keuzes maken en dat vraagt om een coalitie met een breed draagvlak in de raad. Ik noem er een paar: Nieuwe bouwplannen zijn noodzakelijk om de druk op de woningmarkt te verkleinen maar ook noodzakelijk om onze voorzieningen op peil te houden. Voor wie willen we bouwen? En… willen we meer woningen, en tegelijkertijd onze polders groen houden, dan lijkt een meer stedelijke woonomgeving onvermijdelijk. Innovatie en lef zijn nodig om te komen tot hoogwaardige bebouwing van Middelland Noord, Snellerpoort en het stationsgebied. Gaan we hiervoor? Het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden heeft hierover in hun toekomstvisie interessante dingen gezegd. Veel keuzes van de raad gaan over visie en ambitie. En hoe lastig ook, elke visie en elke ambitie heeft financiële gevolgen. Aanzienlijke uitgaven die vragen om goede afwegingen door de nieuwe raad. Welke issues liggen te wachten op een besluit van de nieuwe raad?

De verkeersafwikkeling van Woerden bijvoorbeeld. De zuidelijke randweg is bijna klaar, waarmee de mensen in Woerden ook via Driebruggen een verbinding hebben naar de A12. Wat zullen de effecten zijn? Nieuwe tijden vragen om nieuwe besluiten. Het verkeer zwelt weer aan. De ontsluiting van Woerden is echt een groot probleem. Een westelijke randweg, een oostelijke randweg? Een randweg kost gauw vele miljoenen. Gelukkig zal een gedegen onderzoek de raad helpen te komen tot besluitvorming.

Er is een afspraak over het niveau van onderhoud van onze straten, pleinen en groen. Maar het in de begroting gereserveerde budget is niet toereikend. Wat doet de nieuwe raad? Budget bijplussen of ambitie bijstellen? Ook de wens van de raad om in 2030 CO2 neutraal te zijn vraagt om structurele investeringen. Na drie decentralisaties in het Sociaal Domein is het steeds duidelijker wat dit in financieel op zicht van de gemeente vraagt. Waar komt de ondergrens te liggen? Dat geldt ook voor de nodige investeringen voor onderwijshuisvesting, een wettelijke plicht. En de eerder geuite wens van de raad om de sportverenigingen met niet te hoge sporttarieven te belasten. Tot slot willen we onze inwoners goede dienstverlening (blijven) bieden in een wereld enerzijds verder digitaliseert en anderzijds lokaal maatwerk vraagt. Hoe waarborgen we de kwaliteit van onze organisatie?

Allemaal zaken die vragen om tientallen miljoenen. Hoe gaan we die financieren. Inkomsten vergroting, bezuinigingen of beiden? Nog belangrijker zijn de afwegingen. Wat voor een gemeente willen we zijn in de toekomst? Waar leggen we onze prioriteiten? Hoe betrekken we onze inwoners bij deze vraagstukken? Hoe houden we de zorg voor onze inwoners op peil? Al deze keuzes zijn aan de nieuwe gemeenteraad die in maart gekozen wordt. Het zal wijsheid en diepgang vragen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht ligt hier een uitdaging voor onze politieke partijen want hoe bespreek je al deze uitdagingen op een goede manier met je kiezers? Zij zullen moeten duiden en onze inwoners laten zien welk perspectief zij bieden. Deze periode zeker geen gemakkelijke klus voor de gemeenteraad en de toekomstige wethouders. U begrijpt waarschijnlijk waar mijn zorg ligt. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat we met elkaar de vele uitdagingen aankunnen. Rust, diepgang, met elkaar in gesprek blijven en niet te snel oordelen. Daar gaat het om In de politiek en in de samenleving. Het gaat beter met onze economie en we zijn weer iets optimistischer. Dat neemt niet weg dat de effecten zeker niet voor iedereen gelijk zijn. Ook daar zullen we oog voor moeten blijven houden. Dan nog iets over de jaarwisseling. Gelukkig is deze rustig verlopen. Maar dit gaat niet vanzelf. Velen hebben zich hiervoor ingespannen. Het WhatsApp project was wederom succesvol. De inzet van streetcornerwork en buurtvaders en uiteraard onze gemeentelijke dienst- en hulpverleners hebben hieraan weer een belangrijke bijdrage geleverd. Hiervoor veel dank.

Geachte aanwezigen ik ga afronden. Als gemeentebestuur spannen wij ons in voor u als inwoner of ondernemer, lid van een sportvereniging, vrijwilliger, mantelzorger of gewoon een gezellige buur. We zijn allemaal kritisch en nemen elkaar van tijd tot tijd de maat. Dat is belangrijk, in de politiek en in omgang met elkaar. Elkaar ergens op aanspreken mag. Kritisch, zonder venijn, dan wordt 2018 een jaar waarin we met plezier hard kunnen werken aan de vele uitdagingen die ik heb geschetst en die van belang zijn voor de toekomst van de inwoners van onze mooie gemeente. Ik wens u allen een heel mooi en gezondheid 2018 toe.

Victor Molkenboer

Burgemeester Woerden

Meer berichten
Shopbox