College Woerden: energielandschap optie voor polders Rijnenburg en Reijerscop

Het college van gemeente Woerden ziet het als optie om de polders Rijnenburg en Reijerscop in te richten als energielandschap. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met onder andere woningbouw, impact op omwonenden en landschap en natuur. Dit staat in een brief die is opgesteld als reactie op het conceptvoorstel van gemeente Utrecht. Het Woerdense college vraagt de gemeenteraad van Woerden in te stemmen met verzending van de brief aan Utrecht.

Woerden - In deze brief schrijft het college ook het te betreuren dat het, ondanks de inzet van de gemeente Utrecht om een uitgebreid en zorgvuldig proces te doorlopen, niet gelukt is om iedere inwoner uit Woerden te bereiken over deze plannen voor gemeente Utrecht. Inwoners kunnen nog rechtstreeks op het conceptvoorstel reageren via de website van gemeente Utrecht.

Conceptvoorstel van gemeente Utrecht
In de polders kan vanaf 2030 mogelijk woningbouw plaatsvinden. Tot die tijd heeft gemeente Utrecht het gebied aangewezen als pauzelandschap. Utrecht heeft een conceptvoorstel ontwikkeld om het gebied daarom tijdelijk in te richten als energielandschap. Dit conceptvoorstel bestaat uit een visie, een uitnodigingskader met eisen en voorwaarden voor ontwikkeling van concrete projecten en uit 6 mogelijke scenario's. Binnen de visie van de gemeente Utrecht is het mogelijk om in de polders ruim 200 hectare zonneveld en 11 windturbines te realiseren. Utrecht heeft omliggende gemeenten en inwoners de ruimte geboden om te reageren op deze plannen.

Geen voorkeur voor scenario
Het college van Woerden schrijft dat zij ziet dat gemeente Utrecht met de inrichting van een energielandschap haar verantwoordelijkheid neemt in de opwek van duurzame energie die nodig is in de regio. Er is vanuit Woerden geen voorkeur voor één van de 6 scenario's, al ziet het college in dat de impact van zonnevelden kleiner is dan die van windturbines. Het college van Woerden ondersteunt daarom de eisen en voorwaarden die gemeente Utrecht aan de ontwikkeling concrete projecten in het energielandschap stelt en gaat er van uit dat de gemeente Utrecht hier op toeziet. Deze eisen en voorwaarden gaan over de inrichting van landschap en natuur, geluid en slagschaduw en over participatie en opbrengsten. Het college van Woerden gaat er van uit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen bewoners van gemeente Utrecht en van omliggende gemeenten.

Woningbouw
Een punt dat het college in haar brief apart benoemt, is de afweging met betrekking tot andere grote opgaven in de regio. Naast de energieopgave staan de gemeenten in de regio ook voor opgaven met betrekking tot wonen, mobiliteit, economie en het effect van de realisatie van deze opgaven op het landschap. De polder Rijnenburg is uitermate geschikt om een deel van de woningbouwopgave te realiseren. Ze vraagt het college van Utrecht daarom om bij het ontwikkelen van het energielandschap rekening te houden met de daadwerkelijke bouw van woningen in Rijnenburg vanaf 2030.

Reageren
Het gehele conceptvoorstel van gemeente Utrecht is te lezen op de website van gemeente Utrecht. Hier kan ook tot en met 19 mei door inwoners gereageerd worden op het conceptvoorstel van gemeente Utrecht. Over het verzenden van de reactie van het Woerdense college aan de gemeente Utrecht moet nog worden gestemd in de gemeenteraad van Woerden voordat deze naar verwachting begin juni aan Utrecht wordt gericht.

Meer berichten