Gedegen begroting 2020 zet rem op nieuwe ambities

In de voorjaarsrapportage gaat het over de financiële gezondheid van de gemeente, de bijstelling van de lopende begroting en er wordt een vooruitblik gegeven in de begroting voor 2020. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In het najaar legt het college de gemeenteraad een definitief voorstel voor.

Woerden -  In de afgelopen maanden heeft Deloitte een onderzoek gedaan naar de financiële gezondheid van de gemeente Woerden. De conclusie uit het rapport luidt: 'De financiën van de gemeente Woerden zijn gezond, voldoende weerbaar en evenwichtig. In het licht van de ambities zijn er wel aandachtspunten, is financieel bewustzijn essentieel en zal nadrukkelijker op financiën gestuurd moet worden. Dit geeft een goede basis om op beheerste wijze de ambities van de gemeente te realiseren'.

Vooruitblik begroting 2020

In de voortgangsrapportage wordt de begroting van dit jaar bijgesteld aan de hand van de meest actuele cijfers en wordt een vooruitblik gegeven in de begroting voor 2020. Zoals beloofd in het coalitieakkoord, staat degelijk financieel beleid voorop. Een sluitende begroting, die meerdere jaren vooruit kijkt, en waarin de algemene reserve niet gebruikt wordt voor structurele uitgaven. Er mag niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt. Zijn er tegenvallers, dan worden die binnen het eigen programma gedekt.

Dat de begroting voor 2020 op basis van deze kaders weinig ruimte aan nieuwe ambities biedt is daarvan een consequentie. De beschikbare financiële ruimte blijkt nodig voor onvermijdelijke uitgaven of om tegenvallers op te vangen. Het gevolg hiervan is dat het college volgend jaar geen nieuwe initiatieven kan ontplooien en zich richt op het optimaliseren van het huidige beleid. Dat wil niet zeggen dat het college geen ambities heeft.

Arthur Bolderdijk, wethouder van financiën: 'Integendeel, vanuit vrijwel alle programma's zijn goede voorstellen gekomen. Maar als het op de begroting aankomt, willen we ons aan onze belofte van een degelijke begroting houden. We kiezen er ook niet voor om de rekening bij onze inwoners neer te leggen en de lasten sterk te verhogen. Dit is daarvan de consequentie.'

Het vervolg

De zomermaanden worden gebruikt om de begroting 2020-2024 verder uit te werken. De richtlijnen die de raad in haar vergadering van juni meegeeft zijn hierbij leidraad. Van invloed is ook de meicirculaire van Algemene Uitkering van het Rijk. Hierin staat op welke bijdrage de gemeente kan rekenen. Dat is nu nog niet bekend. Tot slot zijn ook de uitkomsten van de cao onderhandelingen van betekenis. In het najaar krijgt de raad een definitief begrotingsvoorstel voorgelegd, waarna zij hierover een besluit neemt.

Meer berichten