Reageren op het nieuws

Je kunt op onze artikelen onder je eigen naam reageren door middel van Facebook. Deze reacties worden zonder tussenkomst van de redactie op onze site geplaatst.


Een paar uitgangspunten
 We gaan ervan uit dat er op een fatsoenlijke manier gereageerd wordt op het nieuwsbericht en op elkaar. De reacties gaan over het onderwerp van het nieuwsbericht. We willen niet dat het (te) persoonlijk wordt. We vragen om het kort te houden en de discussie open te voeren, zonder op de man of vrouw te spelen.


Een paar regels
We zullen reacties van onze site verwijderen als we vinden dat er:
- beledigingen of onfatsoenlijke, bedreigende, discriminerende en/of nodeloos kwetsende opmerkingen staan
- op de man wordt gespeeld
- reclame wordt gemaakt of een verwijzing en/of URL staat die wij niet willen
- iets staat dat aantoonbaar onjuist is
- iets staat dat niet ter zake doende is (off topic)
- sprake is van 'reageren om het reageren'
- te veel campagne wordt gevoerd of stokpaardjes worden bereden
 - niet wordt gereageerd onder eigen naam

Bij herhaalde overtreding van de regels kan een blokkade worden ingesteld. Over de regels en verwijderingen kan niet worden gecommuniceerd.

 

Tot slot
 De reactie wordt geplaatst onder de eigen verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de afzender weer. Wij kunnen beslissen bij bepaalde artikelen de reactiemogelijkheid niet open te stellen of naderhand te sluiten. Wie reageert, gaat akkoord met deze regels. 

 

Ingezonden brief in de krant

Wij stellen de kolommen van onze krant graag open voor lezers die willen reageren op het nieuws. Ook reageren? Stuur je reactie naar: redactie.woerdensecourant@kmp.nl

Hou de bijdrage beperkt tot maximaal 250 woorden. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. De redactie kan de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme brieven worden nooit geplaatst. Een geplaatste brief geeft de opvatting van de afzender weer.